นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) และแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/ กลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมมโนนาห์ โรงแรมอัปสรา บีชฟ้อน รีสอร์ทแอนด์วิลล่า ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
2 16:15 - 00:00 ประธานโครงการเยี่ยมมัสยิด ประชารัฐร่วมพัฒนา
รายละเอียด : -
สถานที่ : มัสยิดบ้านบางกรัก ม.7 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา