นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 เข้าร่วมประชุมในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าตะกั่วป่า
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา