นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา