-ว่าง -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าตะกั่วป่า ครั้งที่2/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา