นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมออกหน่วยโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงเรียนบ้านปากวีป ม.1 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
2 13:00 - 00:00 ประธานการประชุมการป้องกันและแก้ไขปํญหาการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องรับรองจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมแต่งตั้งคณะทำงานประชารัฐขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ประจำจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา
4 17:00 - 00:00 ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดงานเกษตรแฟร์จังหวัดพังงา ปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ เวทีกลางบริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา