นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ออกหน่วยโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนบ้านปากวีป ม.1 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา