นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/61
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอสัมภาษณ์และรับฟังคำชี้แนะและข้อคิดเห็นต่อร่างกรอบแนวทางและเกณฑ์การจัดทำแผนการใช้ที่ดินของหน่วยราชการและผังแม่บทศูนย์ราชการ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องรับรองจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขึ้นต่ำจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา
4 15:00 - 00:00 ประธานการประชุมการจัดสร้างอนุสาวรีย์สามพระยาบริรักษ์ภูธร เจ้าเมืองพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา