นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมการวางแผนตรวจสอบแรงงานต่างด้าว
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
2 15:00 - 00:00 ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต
3 15:20 - 00:00 ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต