นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและดูแลแหล่งน้ำภายใต้โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2561 (รุ่นที่ 1)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมโรงแรมภูงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับจังหวัดพังงา ครั้งที่ 7/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 15:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.พง. ครั้งที่ 7/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
4 16:30 - 00:00 ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 10/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา