นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอใช้พื้นที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องรับรองจังหวัดพังงา
2 15:00 - 00:00 ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 8/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 15:00 - 00:00 ประธานกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนและพื้นที่ภายในศูนย์ราชการ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา