นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะทำงานสำรวจตรวจสอบข้อมูลราษฎรที่ครอบครองในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแปลง "ป่าเทือกเขาทุ่งคาโงก" อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสนง.ที่ดินจังหวัดพังงา
2 15:00 - 00:00 - ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา