นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธุป เทียนแพ และกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณฺ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวโรกาสคล้ายวันประสูติทรางเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงเรียนบ้านท่านุ่น
2 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการฯ อ.เมืองพังงา จ.พังงา