-ว่าง -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประชุมพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดครั้งที่ 3/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา