นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 ประธานในการต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด จังหวัด/ชุมชน TO BE NUMBER ONE
รายละเอียด : -
สถานที่ : สำนักงานสาธารสุขจังหวัดพังงา
2 14:00 - 00:00 ประธานในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานจริงในการตัดสินการประกวด จังหวัด/ชุมชน TO BE NUMBER ONE
รายละเอียด : -
สถานที่ : ชุมชนบางมรา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา