นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมติดตามโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าชุมชน (ภูเขาไม้) ตามแผนปฏิบัติราชการฯ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) อ.เกาะยาว จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมรับรองจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 1
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรร้องเรียนได้รับความเสียหายจากการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน(รถจักรยานยนต์)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา