นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 - ร่วมประชุมติดตามโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าชุมชน (ภูเขาไม้) ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) อำเภอเกาะยาว
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมรับรองสำนักงานจังหวัดพังงา