นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ประธานโครงการเยี่ยมโรงเรียนคุณธรรม
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนกะปงวิทยา อ.กะปง จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา