นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะกลไกของนักเรียน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 อ.ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนส่วนจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหสกรณ์จังหวัดพังงา