นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 17:30 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความรักความปรองดอง และสร้างความยุติธรรมภายใต้หลักปรัชญาเสรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความขัดแย้ง (เสริมสร้างกลุ่มพลังมวลชนสร้างความสามัคคีปรองดอง) ของ กอ.รมน.จว.พง. ประจำปีงบฯ 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ที่ทำการกำนัน ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองฯ จ.พังงา