-ว่าง -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ร่วมการประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา