นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา