นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานในเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพสตรีจังหวัดพังงา "วันสตรีไทย ประจำปี 2561"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา
2 10:30 - 00:00 ประธานในการประชุมหารือข้อราชการการพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานประชุมหารือกำหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(สภากาแฟยามเช้า) และพิธีทำบุญเลี้ยงพระศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
4 14:30 - 00:00 ประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา