-ว่าง -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพสตรีจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา
2 10:30 - 00:00 ร่วมประชุมหารือข้อราชการการพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมปรึกษาหารือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(สภากาแฟยามเช้า)และพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
4 14:30 - 00:00 ร่วมประชุมเพื่อเตรียรับสถานการณ์อุทกภัย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา