นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัด (คอจ.พังงา)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 2 (หลังเก่า) อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 6/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น2 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา