นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 - ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด (นตผ.จังหวัด) จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา