นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ ขอเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฎิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
2 09:30 - 00:00 ร่วมประชุมประเด็นการตรวจติดตามในการตรวจราชการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปี 2561 รอบที่ 2
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา