นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา และระนอง) ครั้งที่ 3/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
2 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา