-ว่าง -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 7
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำแผน ปี 63 และการบริหารงบประมาณ ปี 62
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา