นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 12:40 - 00:00 เป็นวิทยากร เรื่อง พระสงฆ์ไทยยุต 4.0
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วัดราษฎร์โยธี ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา