นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(สภากาแฟยามเช้า)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา
2 11:00 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดพังงาครั้งที่ 2/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังเก่า)
3 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพังงา
4 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังเก่า)
5 15:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาการใช้ประโยชน์อาคารศาลากลางจังหวัดและที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนนพังงา-ทับปุด ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา