นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 29 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร อปท. และภาคเอกชน ครั้งที่ 7/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับจังหวัดพังงา ครั้งที่ 8/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 15:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา