-ว่าง -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรมและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องรับรองจังหวัดพังงา