นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 16:00 เข้าร่วมการสัมมนา "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการบูรณาการเพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี