นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสานงานวิชาการศึกษาท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมเอราวัณ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการของเสียอันตรายฯ และเปิดป้ายศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : อาคารศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดพังงา ต.ตากแดด อ.เมืองฯ จ.พังงา