นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 12:30 - 00:00 ประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้แบบบูรณาการ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล จังหวัดสงขลา