นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ประธานการประชุมสัมมนาแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์เมืองสีเขียวอย่างยั่งยืนกับบริบทการพัฒนาเมือง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมโรงแรมเดอะลีฟ ออน เดอะแซนด์ เขาหลัก บาย กะตะธานี ต.คึกคัก