-ว่าง -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 16:00 ร่วมการประชุมสัมมนาแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์เมืองสีเขียวอย่างยั่งยืนกับบริบทการพัฒนาเมือง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะลีพ ออน เดอะแซนด์ เขาหลัก บาย กะตะธานี ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมใหญ่)