นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ประธานการตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณธรรม
รายละเอียด : -
สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคพังงา 2 อ.เมืองพังงา
2 09:30 - 00:00 ประธานในโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนวัดสองแพรก ม.2 อ.เมืองพังงา จ.พังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดค่ายสายใยแห่งครอบครัว
รายละเอียด : -
สถานที่ : ไอดิน รีสอร์ท ต.สองแพรก อ.เมืองพังงา จ.พังงา
4 14:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 4/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังใหม่) ศูนย์ราชการ