-ว่าง -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ร่วมในการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 11:00 - 00:00 ประธานประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก(อจร.จังหวัดพังงา)ครั้งที่2/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น3 อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังใหม่)