นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 11 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่างเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา