นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 11 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคพังงา
2 11:30 - 00:00 ประธานคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 4/2561
รายละเอียด : -สถานที่ขออนุญาตก่อสร้างกระชังเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ( 1.นายพิสิฐ การะเกด 2.นายธนกฤต รัตนบุรานินท์)
สถานที่ : สถานที่ขออนุญาตฯ บริเวณท่าเทียบเรือบ้านเกาะแรด หมู่ที่ 6 ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนพฤติกรรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก) อ.เมืองฯ จ.พังงา