-ว่าง -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 11 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ(กรอ.)กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่2/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
2 14:00 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.)กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 2/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต