นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 12 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ประธานการประชุมและร่วมตรวจประเมินโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา
2 09:00 - 00:00 ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ.2547
รายละเอียด : -
สถานที่ : ตรวจสถานที่โรงแรม จำนวน 8 แห่ง ในพื้นที่ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก) อ.เมืองฯ จ.พังงา