-ว่าง -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 12 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 13:00 - 00:00 - ร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสีเขียวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซียและไทย (IMT - GT)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมบุรีศรี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา