นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้างฯ จ.พังงา ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา