นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ และภาคใต้ชายแดนเพื่อเตรียมการประชุมประมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (Chief Ministers and Gomor Forum : CMGF ประจ
รายละเอียด : สู่การพัมนาภายใต้แผนงานพัมนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย - มาเลเซียและไทย (IMT - GT)
สถานที่ : ณ โรงแรมลีการ์เดนพล่าซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 13:30 - 00:00 มอบปลัดจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตรพลังงานระดับจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา