นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 14:00 เข้าร่วมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน 76 จังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมรัฐสภา ถนนอู่ทองใน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ
2 19:00 - 00:00 มอบท่านปลัดจังหวัดเป็นประธานการจัดประกวดและแสดงผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของจังหวัดในฝั่งทะเลอันดามัน
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณการจัดงานสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) อ.เมืองฯ จ.พังงา