นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการบูรณาการจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด จังหวัดพังงา ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา
2 13:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา (กศจ.พังงา) ครั้งที่ 9/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสนง.สกสค.จังหวัดพังงา
3 17:00 - 00:00 - ประธานพิธีเปิดงานส่งเสริมช่องทางการตลาด
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า)
4 19:00 - 00:00 - ประธานในพิธีเปิดโครงการการใช้เอกลักษณ์จากศิลปะการแสดงพื้นบ้านสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพื้นถิ่นจังหวัดในฝั่งทะเลอันดามัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
รายละเอียด : -
สถานที่ : สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) อำเภอเมืองพังงา