นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 15 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 13:00 - 00:00 - เป็นวิทยากรให้ความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักปกครอง ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลกรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมเดอะซันเซ็ท บีฃ รีสอร์ท เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า