นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานและงานบำบัดยาเสพติด ปี 2562 - 2566
รายละเอียด : และกล่าวต้อนรับคณะวิทยากร TO BE NUMBER ONE
สถานที่ : ณ โรงแรมลา ฟลอรา รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาหลัก อ.ตะกั่วป่า
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขึ้นต่ำจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา
3 15:00 - 00:00 ประธานการประชุมเพื่อพิจารณารายการข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตามแบบ มภ.2
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา
4 18:00 - 00:00 ร่วมพิธีเปิดการประชุม TO BE NUMBER ONE
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรม ลาฟลอรา รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาหลัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา