นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและะปราบปรามการค้ามนุษย์
รายละเอียด : -
สถานที่ : สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 - ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่เกาะไข่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 - ประธานการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา